Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 mei 2006 - Voight tegen Commissie

(Zaak F-55/05)1

(Ambtenaren - Beroepsziekte - Ontbreken van bezwarend besluit - Prematuur beroep - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: E. Voight (Orange, Frankrijk) (vertegenwoordiger: B. Autric, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: J. Curall en K. Hermann gemachtigden, bijgestaan door F. Longfils, advocaat

Voorwerp van de zaak

Enerzijds erkenning van de ziekte van verzoeker als beroepsziekte anderzijds vergoeding van de door hem gestelde schade.

Dictum van de beschikking

1)    Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)    Verzoeker zal zijn eigen kosten en de helft van de door de Commissie gemaakte kosten dragen.

____________

1 - PB C 229 van 17 september 2005 (aanvankelijk bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ingeschreven onder nummer T-258/05 en bij beschikking van 15 december 2005 toegewezen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).