Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. mája 2006 - Voigt/Komisia

(Vec F-55/05)1

(Úradníci - Choroba z povolania - Neexistencia poškodzujúceho rozhodnutia - Predčasne podaná žaloba - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eric Voigt (Orange, Francúzsko) (v zastúpení: B. Autric, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci F. Longfils, advokát)

Predmet veci

Jednak uznanie choroby, ktorou žalobca trpí, ako choroby z povolania, a jednak náhrada škody, ktorá mu podľa jeho názoru vznikla

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Žalobca znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli Komisii.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 229, 17.9.2005 (vec pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-258/05 a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15. decembra 2005).