Language of document :

Beroep ingesteld op 2 mei 2006 - de Albuquerque tegen Commissie

(Zaak F-55/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Augusto de Albuquerque (Brussel, België) (vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietig te verklaren het besluit van de directeur-generaal van het DG INFSO van 23 september 2005 om verzoeker in het belang van de dienst over te plaatsen als hoofd van de afdeling INFSO.G.2 "Micro- en nanosystemen";

nietig te verklaren het uitdrukkelijke besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) houdende afwijzing van verzoekers klacht R/764/05;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die als ambtenaar van de Commissie in het belang van de dienst is overgeplaatst naar het ambt van hoofd van de afdeling INFSO.G.2 "Micro- en nanosystemen", voert aan dat deze overplaatsing in strijd is met het dienstbelang. Hij beroept zich op schending van artikel 7 van het Statuut en kennelijk onjuiste beoordeling van het begrip dienstbelang, misbruik van bevoegdheid en schending van het beginsel van gelijke behandeling.

____________