Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2006 r. - de Albuquerque przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Augusto de Albuquerque (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: C. Mourato, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora generalnego DG INFSO z dnia 23 września 2005 r. o przeniesieniu skarżącego w interesie służby na stanowisko kierownika wydziału INFSO.G.2 Mikro- i nanosystemy;

uchylenie wyraźnej decyzji organu powołującego z dnia 2 lutego 2006 r. dotyczącej negatywnego rozpatrzenia zażalenia skarżącego o nr R/764/05;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji przeniesiony w interesie służby na stanowisko kierownika wydziału INFSO.G.2 Mikro- i nanosystemy, uważa, że przeniesienie to jest sprzeczne z interesem służby. Podnosi on naruszenie art. 7 regulaminu pracowniczego oraz oczywisty błąd w ocenie pojęcia interesu służby, nadużycie władzy, jak również naruszenie zasady równości traktowania.

____________