Language of document :

Žaloba podaná 2. mája 2006 - de Albuquerque/Komisia

(Vec F-55/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Augusto de Albuquerque (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie generálneho riaditeľa GR INFSO z 23. septembra 2005 o preložení žalobcu ako vedúceho útvaru INFSO.G.2 "Mikro a nanosystémy" v záujme služby,

zrušiť výslovné rozhodnutie menovacieho orgánu (MO) z 2. februára 2006 o zápornej odpovedi na sťažnosť žalobcu R/764/05,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie, preložený v záujme služby na miesto vedúceho útvaru INFSO.G.2 "Mikro a nanosystémy", tvrdí, že toto preloženie je v rozpore so záujmami služby. Uvádza, že došlo k porušeniu článku 7 Služobného poriadku a k zjavnej chybe v posúdení pojmu záujem služby, zneužitiu právomoci, ako aj porušeniu zásady rovnosti zaobchádzania.

____________