Language of document :

9. mail 2006 esitatud hagi - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-56/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, Y. Minatchy ja A. Jaume)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne;

tühistada peadirektoraadi 2005. aasta ametialase edutamise raames tehtud eesõiguspunktide määramise otsus;

tühistada Ametisse Nimetava Asutuse 30. jaanuari 2006. aasta ja 14. märtsi 2006. aasta otsused, millega lükatakse tagasi hageja kaebused eelnimetatud õigusaktide peale;

mõista hagejale välja sümboolne kahjuhüvitis vaidlustatud aktide vastuvõtmisega tekitatud ametialase ja moraalse kahju eest;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjendamisel toetub hageja esiteks personalieeskirjade üldiste rakendussätete artiklite 43 ja 45 õigusvastasusele.

Seejärel osundab hageja mitmetele menetlusnormide rikkumistele, nagu kaitseõigus, põhjendamiskohustus ja menetluskorra järgimise kohustus.

Peale selle väidab hageja, et asutus on teinud mitmeid ilmseid hindamisvigu eeskätt teenetepunktide võrdleval läbivaatamisel ja eesõiguspunktide jagamisel.

Viimaks väidab hageja, et kostja on rikkunud hea halduse tava.

____________