Language of document :

Prasība, kas celta 2006 gada 9 maijā -Chassagne pret Komisiju

(lieta F-56/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Olivier Chassagne, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, Y. Minatchy un A. Jaume, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par 2004. gadu;

atcelt ģenerāldirektorāta lēmumu piešķirt prioritātes punktus paaugstināšanas ietvaros par 2005. gadu;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 30. janvāra un 2006. gada 14. marta lēmumus, ar ko tiek noraidītas sūdzības, kuras prasītājs ir cēlis pret minētajiem aktiem;

piešķirt prasītājam simbolisku summu viena EUR apmērā, atlīdzinot profesionālo kaitējumu un simbolisku summu viena EUR apmērā, atlīdzinot morālo kaitējumu; kaitējums izriet no pieņemtajiem apstrīdētajiem aktiem;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs vispirms atsaucas uz Civildienesta noteikumu 43. un 45. panta vispārējo izpildes noteikumu prettiesiskumu.

Turpinot, viņš norāda vairākus būtiskus formas prasību pārkāpumus, tādus kā tiesības uz aizstāvēšanos, pienākums norādīt pamatojumu un pienākums ievērot procesuālos noteikumus.

Turklāt prasītājs apgalvo, ka administrācija ir pieļāvusi vairākas acīmredzamas kļūdas novērtējumā tostarp salīdzinošajā kandidātu nopelnu izvērtējumā un prioritāro punktu sadalījumā.

Visbeidzot, saskaņā ar prasītāja teikto atbildētāja ir pārkāpusi labas pārvaldības principu.

____________