Language of document :

Beroep ingesteld op 9 mei 2006 - Chassagne / Commissie

(Zaak F-56/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, Y. Minatchy en A. Jaume, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport voor 2004;

nietigverklaring van het besluit van het directoraat-generaal tot toekenning van extra punten in bevorderingsronde 2005;

nietigverklaring van de besluiten van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van 30 januari 2006 en 14 maart 2006 waarbij de door verzoeker tegen bovenbedoelde handelingen ingediende bezwaren zijn afgewezen;

verzoeker één symbolische euro toe te kennen ter vergoeding van de beroepsschade en één symbolische euro ter vergoeding van de morele schade, die beide voortvloeien uit de vaststelling van de bestreden handelingen;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker om te beginnen onwettigheid van de Algemene bepalingen ter uitvoering van de artikelen 43 en 45 van het Statuut aan.

Vervolgens betoogt hij dat verschillende wezenlijke vormvoorschriften, zoals het recht van verweer, de motiveringsplicht en de eerbiediging van procedurevoorschriften, zijn geschonden.

Verzoeker voert voorts aan dat de administratie verschillende kennelijke beoordelingsfouten heeft gemaakt, met name in het kader van het vergelijkend onderzoek van de verdiensten en van de verdeling van de extra punten.

Ten slotte heeft verweerster volgens verzoeker inbreuk gemaakt op het beginsel van behoorlijk bestuur.

____________