Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2006 r. - Chassagne przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-56/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Rodrigues, Y. Minatchy i A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego (REC) za 2004 r,;

uchylenie decyzji przyznającej dyrekcji generalnej punkty pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r.;

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 30 stycznia 2006 r. i z dnia 14 marca 2006 r. oddalających zażalenia skarżącego na ww. decyzje;

zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem naprawienia krzywdy zawodowej oraz symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem naprawienia szkody moralnej, spowodowanych wydaniem zaskarżonych decyzji;

obciążenie Komisja Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi po pierwsze bezprawność ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 i 45 regulaminu pracowniczego.

Skarżący podnosi naruszenie kilku podstawowych zasad: prawa do obrony, obowiązku uzasadnienia i poszanowania zasad postępowania.

Skarżący twierdzi ponadto, że administracja popełniła liczne oczywiste błędy w ocenie, w szczególności w ramach porównawczej oceny zasług oraz przydziału punktów pierwszeństwa.

W końcu zdaniem skarżącego Komisja naruszyła zasadę dobrej administracji.

____________