Language of document :

Žaloba podaná 9. mája 2006 - Chassagne/Komisia

(Vec F-56/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, Y. Minatchy a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť hodnotenie služobného postupu (HSP) žalobcu za rok 2004,

zrušiť rozhodnutie hlavného riaditeľstva o pridelení prioritných bodov pri povyšovaní v roku 2005,

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu z 30. januára 2006 a 14. marca 2006, ktorými boli zamietnuté odvolania podané žalobcom proti vyššie uvedeným aktom,

priznať žalobcovi symbolické jedno euro ako náhradu za ujmu v profesijnej sfére a symbolické jedno euro ako náhradu za morálnu ujmu, ktoré vyplývajú z prijatia napadnutých aktov,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby sa žalobca dovoláva hneď na úvod nezákonnosti Všeobecných ustanovení pre vykonanie článkov 43 a 45 služobného poriadku.

Následne uvádza porušenie viacerých podstatných náležitostí, akými sú právo na obhajobu, povinnosť odôvodnenia a rešpektovanie procesných pravidiel.

Žalobca okrem toho tvrdí, že administratíva sa dopustila viacerých zjavných chýb v posúdení, najmä v rámci komparatívneho skúmania zásluh a rozdelenia prioritných bodov.

Nakoniec, podľa žalobcu, žalovaná porušila zásadu dobrej administrácie.

____________