Language of document :

Tožba, vložena 9. maja 2006 - Chassagne proti Komisiji

(Zadeva F-56/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Olivier Chassagne (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Rodrigues, Y. Minatchy in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

karierno ocenjevalno poročilo (KOP) tožeče stranke za leto 2004 naj se razglasi za nično;

odločbo o dodelitvi prednostnih točk generalnega direktorata v napredovalnem obdobju 2005 naj se razglasi za nično;

odločbi organa pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 30. januarja 2006 in z dne 14. marca 2006, ki sta zavrnili pritožbi, ki ju je vložila tožeča stranka zoper zgoraj navedene akte, naj se razglasita za nični;

tožeči stranki naj se dodeli simboličen evro za plačilo poklicne škode in en simbolični evro za plačilo nepremoženjske škode, kajti oškodovanja izhajajo iz sprejema izpodbijanih aktov;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V podporo svoji tožbi tožeča stranka najprej navaja nezakonitost splošnih določb za izvajanje členov 43 in 45 Kadrovskih predpisov.

Zatem navaja kršitev več bistvenih določb postopka, kot so pravice do obrambe, obveznost obrazložitve in spoštovanje pravil postopka.

Tožeča stranka zatrjuje, da naj bi uprava naredila več očitnih napak v presoji, zlasti v okviru primerjalnega preizkusa dosežkov in razdelitve prednostnih točk.

Končno, tožeča stranka meni, da naj bi tožena stranka kršila načelo dobrega upravljanja.

____________