Language of document :

Talan väckt den 9 maj 2006 - Chassagne mot Kommissionen

(mål F-56/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues, Y. Minatchy och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport (REC) för år 2004,

ogiltigförklara generaldirektoratets beslut att tilldela prioritetspoäng under befordringsomgången 2005,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 30 januari 2006 och den 14 mars 2006 att avslå sökandens klagomål på ovannämnda handlingar,

bevilja sökanden en symbolisk euro som ersättning för yrkesanknuten skada, en symbolisk euro som ersättning för ideell skada och skada som uppkommit genom att de ifrågasatta besluten antagits, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden för det första gjort gällande att de allmänna genomförandebestämmelserna av artiklarna 43 och 45 i tjänsteföreskrifterna är rättsstridiga.

Sökanden har vidare anfört att flera formföreskrifter har åsidosatts, nämligen rätten till försvar, motiveringsskyldigheten och handläggningsregler.

Sökanden anser dessutom att administrationen gjort sig skyldig till uppenbart oriktiga bedömningar, bland annat i samband med bedömningen av sökandens meriter och vid fördelningen av prioritetspoäng.

Sökanden har slutligen gjort gällande att kommissionen åsidosatt principen om god administrationssed.

____________