Language of document :

Sag anlagt den 5. januar 2006 - André mod Kommissionen

(Sag F-10/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel André (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. Jourdan)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 6. oktober 2005 om afslag på, for en ydelse, der er præsteret for og efter anmodning af Domstolen den 12. og 13. januar 2005, at udbetale sagsøgeren den faste godtgørelse, der er fastsat i artikel 7 i konventionen om fastsættelse af arbejdsbetingelserne og aflønningsordningen for konferencetolke ansat af institutionerne i Den Europæiske Union.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det af sagsøgeren lidte tab som følge af den bebyrdende retsakt, dvs. betaling af et beløb på 241,99 EUR svarende til den godtgørelse, som skulle have været udbetalt, med tillæg af renter fra forfaldsdagen.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er konferencetolk, præsterer punktuelle ydelser for de forskellige tolkeafdelinger ved EU-institutionerne. Hans ydelser udføres inden for rammerne af ansættelseskontrakter, som fastsætter dagene for og det sted, hvor tolkningen skal foretages. Disse ansættelser er for så vidt angår aflønningen reguleret af konventionen om fastsættelse af arbejdsbetingelserne og aflønningsordningen for konferencetolke ansat af institutionerne i Den Europæiske Union.

I denne sag har sagsøgeren anfægtet Kommissionens afgørelse, hvorved den afslår at udbetale ham den faste rejsegodtgørelse, der er fastsat i artikel 7 i førnævnte konvention og detaljeret opgjort i de "gennemførelsesbestemmelser", der er vedlagt konventionen.

Sagsøgeren har i stævningen anfægtet den af sagsøgte anlagte fortolkning af de nævnte bestemmelser, hvorefter foreliggelsen af et indtægtstab som følge af rejsen er en uomgængelig betingelse for betaling af den pågældende godtgørelse. Desuden burde Kommissionen have antaget, at den 12. januar 2005 var sagsøgerens første ansættelsesdag, selv om han allerede havde arbejdet for en EU-institution den 10. og 11. januar 2005.

Ifølge sagsøgeren indeholder konventionen ikke, end ikke implicit, de af sagsøgte krævede supplerende betingelser, som med urette ville ændre konventionens rækkevidde.

Endelig har sagsøgeren anført, at foreliggelsen af en række successive ansættelseskontrakter med en eller flere EU-institutioner ikke gør det muligt at fratage ham den omtvistede godtgørelse.

____________