Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 5. janvārī - André pret Komisiju

(lieta F-10/06)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Daniel André, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. Žurdans [M. Jourdan], advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2005. gada 6. oktobra lēmumu, ar kuru tika atteikts samaksāt prasītājam par Tiesai pēc tās lūguma sniegtajiem pakalpojumiem 2005. gada 12. un 13. janvārī iepriekš noteikto atlīdzību, ko nosaka 7. pants Konvencijā par konferenču tulku darba apstākļiem un apmaksas režīmu, kurus pieņēmušas darbā Eiropas Savienības iestādes;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam zaudējumus, ko tas cietis saistībā ar nelabvēlīgo aktu, 241, 99 EUR apmērā, kas atbilst samaksai, kas tam bija jāsaņem, kopā ar procentiem, skaitot tos no paredzētā samaksas brīža;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir konferenču tulks, sniedza ad hoc pakalpojumus dažādiem Kopienu iestāžu tulkošanas dienestiem. Šie pakalpojumi tika sniegti, pamatojoties uz līgumu, kurā tika noteikts tulkošanas laiks un vieta. Šie līgumu attiecībā uz samaksu tika sastādīti atbilstoši Konvencijai par konferenču tulku darba apstākļiem un apmaksas režīmu, kurus pieņēmušas darbā Eiropas Savienības iestādes.

Šajā lietā prasītājs vēršas pret Komisijas lēmumu, ar kuru tika atteikts viņam samaksāt iepriekš noteikto atlīdzību par ceļošanu, ko nosaka minētās Konvencijas 7. pants un ko detalizēti izklāsta šai Konvencijai pievienotie "piemērošanas noteikumi".

Savā prasībā prasītājs apstrīd minēto noteikumu interpretāciju, ko ir veikusi atbildētāja, atbilstoši kurai ienākumu gūšanas neiespējamība sakarā ar ceļošanu ir nosacījums sine qua non, lai izmaksātu attiecīgo atlīdzību. Turklāt Komisijai bija jāņem vērā tas, ka 2005. gada 12. janvāris bija prasītāja pirmā darba diena, kaut arī prasītājas bija strādājis Kopienu iestādē 2005. gada 10. un 11. janvārī.

Prasītājs apgalvo, ka Konvencijas teksts nesatur un neimplicē papildus nosacījumus, kurus izvirza atbildētāja. Tādējādi tā nepamatoti groza šīs Konvencijas apjomu.

Visbeidzot, prasītājs norāda, ka tas, ka pastāv secīgi līgumi ar vienu vai vairākām Kopienu iestādēm neļauj viņam nepiešķirt strīdīgo atlīdzību.

____________