Language of document :

Talan väckt den 5 januari 2006 - André mot kommissionen

(mål F-10/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel André (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten M. Jourdan)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 6 oktober 2005 att vägra att betala sökanden, för en tjänst som utförts för EG-domstolens räkning och på dess begäran den 12 och 13 januari 2005, den schablonersättning som anges i artikel 7 i konventionen om fastställande av arbetsvillkoren och den ekonomiska ersättningen för tjänstemän som är anställda som konferenstolkar och har rekryterats av Europeiska unionens institutioner,

förplikta svaranden att ersätta skadan som denne lidit på grund av den rättsakt som gått denne emot eller att betala ett belopp av 241,99 euro, motsvarande ersättningen som borde ha betalats jämte ränta från och med förfallodagen,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är anställd som konferenstolk, utför enstaka tjänster för gemenskapsinstitutionernas olika tolkningsavdelningar. Dessa tjänster utförs inom ramen för anställningsavtal i vilka de dagar och den ort anges där tolkning är erforderlig. Dessa anställningar regleras vad beträffar den ekonomiska ersättningen, av Konventionen om fastställande av arbetsvillkoren och den ekonomiska ersättningen för dem som är anställda som konferenstolkar och har rekryterats av Europeiska unionens institutioner.

I detta fall bestrider sökanden kommissionens beslut att inte betala honom reseersättning med det schablonbelopp som föreskrivs i artikel 7 i ovannämnda konvention och som är reglerad i detalj genom de tillämpningsföreskrifter som finns med som en bilaga till sistnämnda konvention.

Till stöd för sin talan bestrider sökanden tolkningen av ovannämnda bestämmelser, som antagits av svaranden, enligt vilken ett inkomstbortfall på grund av resan utgör ett nödvändigt (sine qua non) villkor för att få ersättningen i fråga. Dessutom borde kommissionen ha betraktat den 12 januari 2005 som den första dagen av sökandens anställning, även om denne redan hade arbetat för en gemenskapsinstitution den 10 och 11 januari 2005.

Enligt sökanden innehåller konventionstexten inte ens underförstått de av svaranden begärda tilläggsvillkoren. Svaranden har således på ett otillbörligt sätt ändrat konventionens räckvidd.

Slutligen gör sökanden gällande att förekomsten av en följd av anställningsavtal med en eller flera av gemenskapsinstitutionerna inte innebär att han skall fråntas rätten till den omtvistade ersättningen.

____________