Language of document :

13. detsembril 2005 esitatud hagi - Gesner versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-119/05)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Charlotte Gesner (Kildedalsvej, Taani) (esindajad: advokaadid J. Vazquez Vazquez ja C. Amo Quiñones)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet

Hageja nõuded

tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 2. septembri 2005. aasta otsus, millega jäetakse rahuldamata hageja 10. mai 2005. aasta taotlus tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti 21. aprilli 2005. aasta otsus, millega keelduti arstliku komisjoni kokkukutsumisest;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja - Siseturu Ühtlustamise Ameti ajutine teenistuja, kelle leping lõppes 15. aprillil 2005 - kannatab 2003. aastast alates diski prolapsi ja mitmete selgroo patoloogiate all. Vaatamata operatsioonile ja erinevatele ravivormidele ning füsioteraapiatele ei lakanud valud hageja seljas ning asjaolu, et ta pidi pikaajaliselt jääma istuvasse asendisse, halvendas tema seisukorda, mistõttu ta oli kestvalt haiguspuhkusel mitme kuu jooksul.

11. märtsil 2005 taotles hageja Siseturu Ühtlustamise Ametilt arstliku komisjoni kokkukutsumist, et nimetatud komisjon teeks otsuse tema töövõimetuse kohta ja määraks talle invaliidsuspensioni.

Siseturu Ühtlustamise Amet jättis taotluse rahuldamata kahel põhjendusel. Esiteks tuleb tema arvates personalieeskirjade artiklit 59 tõlgendada nii, et arstliku komisjoni kokkukutsumise otsuse tegemine on ametisse nimetava asutuse pädevuses. Teiseks oli hageja olnud viimase kolme aasta jooksul haiguspuhkusel üksnes 294 päeva, mistõttu ei ole täidetud personalieeskirjade artikli 59 lõikes 4 sätestatud ajaline tingimus.

Oma hagis esitab hageja neli peamist väidet; neist esimeses leiab ta, et ametisse nimetaval asutusel ei saa olla ainupädevust arstliku komisjoni kokkukutsumiseks. Kui see oleks nii, siis otsustaks ametisse nimetav asutus eelnevalt, subjektiivselt ja omavoliliselt selle üle, kas teenistuja või ametnik on piisavalt haige arstliku komisjoni ette kutsumiseks.

Teiseks väidab hageja, et vaidlustatud otsuse põhjendused on ekslikud. Personalieeskirjade artikli 59 lõikes 4 ette nähtud ajalise tingimuse kohaldamine muudaks võimatuks invaliidsuspensioni määramise neile ametnikele või teenistujatele, kes nimetatud tingimusi ei täida, kuid on kiirelt ilmneva õnnetuse või haiguse tõttu töövõimetud.

Kolmanda väitega viitab hageja sellele, et arstliku komisjoni kokkukutsumisele kohaldatavad sätted ei sisaldu ainuüksi personalieeskirjade artiklis 59 vaid ka invaliidsuspensioni määramist reguleerivates sätetes, st muude teenistujate teenistustingimuste artiklites 31 -33, personalieeskirjade artiklis 9 ja selle VIII lisas.

Oma viimase väitega leiab hageja, et vaidlustatud otsus rikub mittediskrimineerimise ja võrdse kohtlemise põhimõtet. Siseturu Ühtlustamise Amet ei luba oma töötajatel arstliku komisjoni kokku kutsuda, samas kui teistel ühenduse töötajatel näib selleks olevat õigus. Lisaks sellele on Siseturu Ühtlustamise Ameti teenistujatel, kelle leping on sõlmitud vähem kui kolmeks aastaks, raske saada invaliidsuspensioni, sest isegi äärmiselt haigetena ei saaks nad kunagi täita personalieeskirjade artikli 59 lõikes 4 sätestatud ajalist tingimust.

____________