Language of document :

Tožba, vložena 13. decembra 2005 - Gesner proti UUNT

(Zadeva F-119/05)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Charlotte Gesner (Kildedalsvej, Danska) (zastopnika: Vazquez Vazquez in C. Amo Quiñones, abogados)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 2. septembra 2005 s katero je zavrnjen ugovor tožeče stranke z dne 10. maja 2005 zoper odločbo UUNT z dne 21. aprila 2005, s katero je bilo zavrnjeno imenovanje invalidske komisije.

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, začasni uslužbenec UUNT do 15. aprila 2005, od leta 2003 trpi za hernio disci in različnimi patologijami hrbtenice. Kljub temu, da je bila operirana in da se je zdravil na različne načine tako medicinske kot fizioterapevtske, njegove hude bolečine niso prenehale pri čemer je dejstvo, da je morala dalj časa sedeti še poslabšalo položaj. Tako je bila na nepretrgoma bolniško odsotna več mesecev.

Tožeča stranka je 11. marca 2005 od UUNT zahtevala, da imenuje invalidsko komisijo, da bi ta organ ugotovil njegovo nezmožnost za delo v uradu ji priznal pravico do invalidske pokojnine.

UUNT je zavrnil tako možnost na podlagi dveh utemeljitev. Prvič člen 59 Kadrovskih prepisov je treba razlagati tako, da je za sklic invalidske komisije pristojen Organ pristojen za imenovanja (OPI). Poleg tega je bila tožeča stranka v zadnjih treh letih bolniško odsotna le 294 dni, in naj ne izpolnjevala časovnih pogojev, ki jih določa člen 59(4) Kadrovskih predpisov.

V svoji tožbi tožeča stranka uveljavlja štiri glavne tožbene razloge. V okviru prvega meni, da si OPI ne more pripisati izključne pristojnosti za sklic invalidske komisije. V takem primeru bi namreč OPI vnaprej, subjektivno in samovoljno ugotavljal ali je uslužbenec oziroma uradnik dovolj bolan, da se ga pozove pred komisijo.

V okviru drugega tožbenega razloga tožeča stranka navaja, da je obrazložitev izpodbijane odločbe napačna. Uporaba časovnih pogojev iz člena 59(4) Kadrovskih predpisov, naj bi uradnikom ali uslužbencem, ki ne izpolnjujejo teh časovnih pogojev, a niso zmožni za delo zaradi poškodb oziroma bolezni, ki so se hitreje pojavile, preprečevala pridobitev pravice do invalidske pokojnine.

V okviru tretjega tožbenega razloga tožeča stranka navaja, da določb, ki se nanašajo na imenovanje invalidske komisije ni mogoče vezati na člen 59 Kadrovskih prepisov, temveč se umeščajo v pravni okvir, ki ureja pridobitev invalidske pokojnine, in sicer členi od 31 do 33 ureditve, ki velja za druge uslužbence, člen 9 Kadrovskih prepisov in njihova priloga VIII.

V okviru zadnjega tožbenega razloga tožeča stranka zastopa stališče, da je izpodbijana odločba v nasprotju z načelom prepovedi diskriminacije in enakega obravnavanja. UUNT naj bi svojim zaposlenim preprečeval, da skličejo invalidsko komisijo, čeprav se zdi, da je ta možnost dana ostalim osebam zaposlenim pri Skupnosti. Poleg tega naj bi bila uslužbencem UUNT, ki imajo pogodbe za manj kot tri leta, otežena pridobitev pravice do invalidske pokojnine, ker tudi zelo bolni ne bi nikoli izpolnili časovnih pogojev iz člena 59(4) Kadrovskih predpisov.

____________