Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 15. februārī - Augenault u.c. pret Padomi

(lieta F-16/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Françoise Augenault u.c. (pārstāvji - G. Vandesanden un L. Levi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību - tostarp tajā ietverto iebildi par prettiesiskumu - par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt prasītāju pensijas aprēķina lapas par 2005. gada martu, lai pensijai tiktu piemērots korekcijas koeficients viņu dzīvesvietas valsts galvaspilsētas līmenī vai vismaz tāds korekcijas koeficients, kas atbilstīgi atspoguļotu atšķirības starp dzīves dārdzību vietās, kurās prasītājiem rodas izdevumi, un kas tādējādi atbilstu līdzvērtības principam;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāju izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski tiem, kas ir izvirzīti lietā F-128/05 Adolf u.c./Komisija 1.

____________

1 - OV C 60, 11.3.2006., 56. lpp.