Language of document :

Žaloba podaná 21. februára 2006 - Vereecken/Komisia

(Vec F-17/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Vereecken (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu, ktorým bola zamietnutá námietka žalobcu, vydané spolu s rozhodnutím ustanovujúceho orgánu z 19. októbra 2004 a výplatné pásky za mesiace február 2005 a nasledujúce, v rozsahu v akom sa týkajú zmeny platovej triedy žalobcu v triede A*8, ako aj rozhodnutie o pridelení bodov pre hodnotenie, prioritu a kompenzáciu za predĺžené pracovné voľno z osobných dôvodov, vydané ustanovujúcim orgánom,

oznámiť ustanovujúcemu orgánu účinky, ktoré si vyžaduje zrušenie napadnutých rozhodnutí, a najmä: i) povýšenie žalobcu do platovej triedy A*10 (bývalá A6) s retroaktívnym účinkom od roku 2001, alebo aspoň od 1. októbra 2004, dátumu opätovného dosadenia žalobcu, ii) povýšenie žalobcu aspoň do platovej triedy A*9 s účinnosťou od 1. októbra 2004, iii) pridelenie žalobcovi bodov, na ktoré má právo od jeho povýšenia, vrátane bodov pre hodnotenie, prioritu a prechod za roky 2003, 2004 a 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu majetkovej ujmy utrpenej žalobcom z dôvodu skutočnosti, že nebol povýšený do platovej triedy A*10 od existencie povyšovania v roku 2001 a prinajmenšom od 1. októbra 2004, vrátane jeho účinkov na dôchodok,

zaviazať žalovanú na náhradu nemajetkovej ujmy utrpenej žalobcom z dôvodu nevypracovania hodnotiacich správ za obdobia 1997-1999 a neprimerane neskoré vypracovanie hodnotiacej správy za obdobie 1999-2001 a správ o služobnom postupe za roky 2003 a 2004,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie bývalej triedy A7 bol 1. októbra 2004 opätovne dosadený do platovej triedy A*8, v nadväznosti na trojročné pracovné voľno z osobných dôvodov.

V svojej žalobe sa dovoláva štyroch žalobných dôvodov, z ktorých prvý je založený na chybnom nevypracovaní a neskorom vypracovaní jeho hodnotiacich správ za obdobia 1997-1999 a 1999-2001 a správ o služobnom postupe za roky 2003 a 2004.

V druhom žalobnom dôvode žalobca tvrdí, že jeho zaradenie do platovej triedy A*8 v nadväznosti na jeho pracovné voľno z osobných dôvodov je v rozpore s článkom 6 Služobného poriadku. Toto rozhodnutie porušuje tiež zásadu rovnosti medzi starou a novou kariérnou štruktúrou, ako aj zásadu rovnosti zaobchádzania a legitímnej dôvery.

V treťom žalobnom dôvode žalobca tvrdí, že bol diskriminovaný vo vzťahu k úradníkom, ktorí boli funkčne činní, nakoľko z dôvodu, že bol na pracovnom voľne z osobných dôvodov nemal prospech z prechodných opatrení, ktoré boli uplatnené na týchto úradníkov v oblasti povyšovania.

Nakoniec, vo štvrtom žalobnom dôvode žalobca napáda nezohľadnenie dĺžky služobného pomeru, ktorú získal pred a počas svojho pracovného voľna z osobných dôvodov, najmä pokiaľ ide o pridelenie jeho bodov pre kompenzáciu, jeho bodov pre hodnotenie a prioritu. Domnieva sa, že takto bol v porovnaní s pridelenými úradníkmi poškodený.

____________