Language of document :

Talan väckt den 21 februari 2006 -Vereecken mot kommissionen

(mål F-17/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Vereecken (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut om avslag på sökandens klagomål och tillsättningsmyndighetens beslut av den 19 oktober 2004 samt lönebeskeden för februari 2005 och framåt i den del de innebär att sökandens lönegrad skall ändras till grad A*8, liksom tillsättningsmyndighetens beslut om tilldelning av meritpoäng, prioritetspoäng samt ersättningspoäng för tjänstledighet av personliga skäl,

upplysa tillsättningsmyndigheten om följden av att de omtvistade besluten ogiltigförklaras, särskilt: i) att sökanden skall befordras till lönegrad A*10 (tidigare A6) med retroaktiv verkan från 2001 eller i vart fall från och med den 1 oktober 2004 då sökanden återinträdde i tjänst, ii) att sökanden i vart fall skall befordras till lönegrad A*9 med verkan från och med den 1 oktober 2004, iii) att sökanden skall tilldelas de poäng som han har rätt till från och med sin befordran, inbegripet meritpoäng, prioritetspoäng och övergångspoäng, för karriärutvecklingsrapporterna för 2003, 2004 och 2005,

förplikta svaranden att ersätta den ekonomiska skada som sökanden lidit till följd av den uteblivna befordran till lönegrad A*10 från och med befordringsomgången 2001 eller i vart fall från och med den 1 oktober 2004 med motsvarande verkan för pensionen,

förplikta svaranden att ersätta den ideella skada som sökanden lidit till följd av att det inte har upprättats några betygsrapporter åren 1997-1999 och att betygsrapporten för åren 1999-2001 och karriärutvecklingsrapporterna för åren 2003 och 2004 har upprättats orimligt sent, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna

Grunder och huvudargument

Sökanden, tjänsteman vid kommissionen med den tidigare lönegraden A7, återinträdde i tjänst den 1 oktober 2004 och placerades då i lönegrad A*8 efter tre års tjänstledighet av personliga skäl.

Han åberopar fyra grunder till stöd för sin talan, varav den första avser underlåtenheten att upprätta och det orimligt sena upprättandet av betygsrapporter för perioderna 1997-1999 och 1999-2001 liksom av karriärutvecklingsrapporterna för åren 2003 och 2004.

I den andra grunden gör sökanden gällande att hans placering i lönegrad A*8 vid utgången av hans tjänstledighet av personliga skäl strider mot artikel 6 i tjänsteföreskrifterna. Beslutet innebär även ett åsidosättande av principen om likvärdighet mellan det gamla och det nya befordringssystemet liksom av principerna om likabehandling och skyddet för berättigade förväntningar.

I den tredje grunden påstår klaganden att han blivit diskriminerad i förhållande till tjänstemännen i aktiv tjänst eftersom han, genom att vara tjänstledighet av personliga skäl, inte har kunnat dra nytta av de övergångsåtgärder i fråga om befordran som tillämpats på de nämnda tjänstemännen.

Avslutningsvis, i den fjärde grunden, motsätter sig sökanden att man inte tagit hänsyn till hans tjänstgöringstid före och efter hans tjänstledighet av personliga skäl, särkilt med avseende på tilldelningen av ersättningspoäng, meritpoäng och prioritetspoäng. Han anser därför att han förfördelats i förhållande till tjänstemän som uppehåller en annan tjänst.

____________