Language of document :

Žaloba podaná dne 13. ledna 2006 - Scafarto v. Komise

(Věc F-6/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicola Scafarto (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: A. D'Antuono a G. Somma, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

určit nepoužitelnost článku 12 přílohy XIII služebního řádu podle článku 241 ES;

zrušit rozhodnutí, kterým orgán oprávněný ke jmenování implicitně zamítl stížnost podanou žalobcem proti rozhodnutí č. 000617 ze dne 17. března 2005;

zrušit výše uvedené rozhodnutí v části, ve které orgán oprávněný ke jmenování zařadil žalobce do platové třídy A*6, prvního stupně, namísto platové třídy A*8, prvního stupně;

uložit žalované nahradit napadenou část výše uvedeného rozhodnutí částí, která se zpětnou účinností zařadí žalobce do platové třídy A*8, prvního stupně;

uložit žalované zaplatit žalobci veškeré částky, které neobdržel z důvodu protiprávnosti napadených rozhodnutí, včetně úroků;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, který je uveden na rezervním seznamu výběrového řízení EUR/A/155/2000 pro platovou třídu A6 a A7, byl najat Komisí po vstupu v platnost nového služebního řádu a zařazen do platové třídy A*6.

Ve své žalobě žalobce především uplatňuje, že rozhodnutí, které stanoví jeho zařazení, porušuje článek 31 služebního řádu.

Žalobce dále tvrdí, že v každém případě je uvedené rozhodnutí protiprávní v rozsahu, v němž jeho právní základ, tedy článek 12 přílohy XIII služebního řádu, je protiprávní z důvodu porušení následujících zásad: právní jistota, ochrana legitimního očekávání, zákaz diskriminace, rovnost zacházení, přiměřenost a řádná správa. Žalobce konečně podpůrně dodává, že i když připouští, že ochrana legitimního očekávání není vždy absolutní, každá výjimka musí být náležitě odůvodněna, avšak tato podmínka není v projednávaném případě splněna.

____________