Language of document :

13. jaanuaril 2006 esitatud hagi - Scafarto versus komisjon

(Kohtuasi F-6/06)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Nicola Scafarto (Luksemburg, Luksemburg) (esindajad: avvocato A. D´Antuono ja avvocato G. Somma)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

jätta personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 EÜ artikli 241 alusel kohaldamata;

tühistada otsus, millega ametisse nimetav asutus lükkas kaudselt tagasi hageja kaebuse 17. märtsi 2005. aasta otsuse nr 000617 peale;

tühistada nimetatud otsus osas, millega ametisse nimetav asutus määras hageja palgaastme A*8 järgu 1 asemel palgaastme A*6 järku 1;

kohustada kostjat asendama nimetatud otsuse vaidlustatud osa osaga, mis määrab hageja tagasiulatuvalt palgaastme A*8 järku 1;

mõista kostjalt hageja kasuks välja kõik vaidlustatud otsuste ebaseaduslikkusest tulenevalt saamata jäänud summad koos intressidega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

A6 ja A7 palgaastmele korraldatud konkursi EUR/A/155/2000 reservnimekirja kantud hageja võeti komisjoni poolt palgaastmele A*6 tööle pärast uute personalieeskirjade jõustumist.

Oma hagis viitab ta eelkõige sellele, et otsus, milles määrati hageja palgaaste, rikub personalieeskirjade artiklit 31.

Lisaks sellele väidab hageja, et igal juhul on otsus ebaseaduslik, sest selle õiguslik alus, st personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12, on ebaseaduslik järgmiste põhimõtete rikkumise tõttu: õiguskindluse, õiguspärase ootuse, mittediskrimineerimise, võrdse kohtlemise, mõistlikkuse ja hea halduse põhimõtted. Lõpetuseks lisab hageja teise võimalusena, et isegi nõustudes sellega, et õiguspärase ootuse kaitse ei ole alati absoluutne, tuleb iga erandit nõuetekohaselt põhjendada ning et käesolevas asjas ei ole seda tingimust täidetud.

____________