Language of document :

Kanne 13.1.2006 - Scafarto v. komissio

(Asia F-6/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Nicola Scafarto (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat A. D'Antuono ja G. Somma)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla on EY 231 artiklan mukaisesti julistettava mitättömäksi;

päätös, jolla nimittävä viranomainen on hiljaisesti hylännyt kantajan 17.3.2005 tehdystä päätöksestä nro 000617 tekemän valituksen, on kumottava;

edellä mainittu päätös on vaihtoehtoisesti kumottava siltä osin kuin nimittävä viranomainen on nimittänyt kantajan palkkaluokan A*6 ensimmäiseen palkkatasoon eikä palkkaluokan A*8 ensimmäiseen palkkatasoon;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan päätöksen riitautettu osa siten, että kantaja nimitetään taannehtivasti palkkaluokan A*8 ensimmäiseen palkkatasoon;

vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle kaikki ne määrät korkoineen, jotka tältä on jäänyt saamatta riitautetun päätöksen lainvastaisuuden vuoksi;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli otettu kilpailun EUR/A/155/2000 perusteella palkkaluokkia A6 ja A7 varten laadittuun varallaololuetteloon, otettiin komission palvelukseen uusien henkilöstösääntöjen tultua voimaan ja hänet nimitettiin palkkaluokkaan A*6.

Hän väittää kanteessaan erityisesti, että päätöksellä, jolla vahvistetaan hänen palkkaluokkansa, rikotaan henkilöstösääntöjen 31 artiklaa.

Hän toteaa tämän jälkeen, että joka tapauksessa mainittu päätös on lainvastainen siltä osin kuin sen oikeusperusta eli henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 12 artikla on lainvastainen, koska sillä loukataan oikeusvarmuuden, luottamuksensuojan, syrjintäkiellon, yhdenvertaisen kohtelun, kohtuullisuuden ja hyvän hallinnon periaatteita. Kantaja toteaa vielä toissijaisesti, että vaikka katsottaisiinkin, ettei luottamuksensuoja ole aina ehdoton, poikkeukset siitä on perusteltava asianmukaisesti, mikä edellytys ei täyty esillä olevassa asiassa.

____________