Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 13. janvārī - Scafarto pret Eiropas Kopienu Komisiju

(lieta F-6/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicola Scafarto, Luksemburga (Luksemburga), (pārstāvji - A. D'Antuono un G. Somma, avvocati)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt par nepiemērojamu EKL 241. panta nozīmē Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pantu;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru tā netieši noraidīja prasītāja sūdzību par 2005. gada 17. marta Lēmumu Nr. 000617;

atcelt minēto lēmumu daļā, kurā iecēlējinstitūcija prasītāju ir iecēlusi A*6 pakāpes pirmajā līmenī, nevis A*8 pakāpes pirmajā līmenī;

piespriest atbildētājai aizstāt minētā lēmuma atcelto daļu ar atpakaļejošu spēku, ieceļot prasītāju A*8 pakāpes pirmajā līmenī;

piespriest atbildētajai atlīdzināt prasītajam naudas summu, ko viņš nav saņēmis apstrīdētā lēmuma nelikumības dēļ, ieskaitot procentus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāju, kas bija iekļauts konkursa EUR/A/155/2000 rezerves sarakstā līmeņiem A6 un A7, Komisija pieņēma darbā pēc jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās un iecēla amatā A*6 pakāpē.

Savā prasībā prasītājs vispirms norāda, ka lēmums, ar kuru noteikta viņa pakāpe, pārkāpj Civildienesta noteikumu 31. pantu.

Prasītājs turklāt apgalvo, ka jebkurā gadījumā šis lēmums ir nelikumīgs, ciktāl šī akta juridiskais pamats, proti, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. pants ir prettiesisks, jo tas pārkāpj tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības, nediskriminācijas, vienlīdzīgas attieksmes, saprātīgas un labas pārvaldes principus. Visbeidzot prasītājs pakārtoti piebilst, ka, lai gan tiesiskās paļāvības princips nevienmēr ir absolūts, visi izņēmumi un/vai atkāpes no tā ir pienācīgi jāpamato, taču šis nosacījums šajā lietā nav izpildīts.

____________