Language of document :

Beroep ingesteld op 13 januari 2006 - Scafarto tegen Commissie

(Zaak F-6/06)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoeker: Nicola Scafarto (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: A. D'Antuono en G. Somma, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

artikel 12 van bijlage XIII bij het Statuut niet van toepassing te verklaren in de zin van artikel 241 EG;

het besluit waarbij het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) de klacht die verzoeker tegen het besluit van 17 maart 2005, nr. 000617, had ingediend stilzwijgend heeft afgewezen, nietig te verklaren;

voormeld besluit nietig te verklaren voorzover het TABG verzoeker daarin heeft ingedeeld in de rang A*6, eerste salaristrap, in plaats van de rang A*8, eerste salaristrap;

de Commissie te gelasten om het betwiste onderdeel van voormeld besluit te vervangen door een onderdeel waarin verzoeker met terugwerkende kracht in de rang A*8, eerste salaristrap, wordt ingedeeld;

de Commissie te veroordelen tot betaling aan verzoeker van alle bedragen die hij wegens de onwettigheid van het bestreden besluit niet heeft ontvangen, vermeerderd met interesten;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, die op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EUR/A/155/2000 voor de rangen A6 en A7 was geplaatst, is na de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut door de Commissie ingedeeld in de rang A*6.

In zijn beroep stelt hij hoofdzakelijk dat het besluit waarbij hij is ingedeeld, in strijd is met artikel 31 van het Statuut.

Dit besluit is in elk geval onwettig, voorzover de rechtsgrondslag ervan, dat wil zeggen artikel 12 van bijlage XIII bij het Statuut, onwettig is wegens schending van de volgende beginselen: rechtszekerheid, bescherming van gewettigd vertrouwen, non-discriminatie, gelijke behandeling, behoorlijk bestuur. Subsidiair stelt verzoeker dat de bescherming van het gewettigd vertrouwen weliswaar niet altijd absoluut is, maar dat elke uitzondering en/of afwijking naar behoren gerechtvaardigd moet worden, een voorwaarde waaraan in casu niet is voldaan.

____________