Language of document :

Talan väckt den 13 januari 2006 - Scafarto mot kommissionen

(mål F-6/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Nicola Scafarto (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna A. D'Antuono och G. Somma)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förklara att artikel 12 i bilaga 13 till tjänsteföreskrifterna inte skall tillämpas, i den mening som avses i artikel 241 EG,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut enligt vilket sökandens klagomål mot beslut nr 000617 av den 17 mars 2005 underförstått avslogs,

ogiltigförklara ovannämnda beslut i den del tillsättningsmyndigheten placerat sökanden i lönegrad A*6 löneklass 1 i stället för lönegrad A*8 löneklass 1,

förplikta svaranden att ersätta den klandrade delen av ovannämnda beslut med en del varigenom sökanden retroaktivt placeras i lönegrad A*8 löneklass 1,

förplikta svaranden att betala sökanden hela det belopp som denne inte erhållit till följd av de ifrågasatta beslutens rättstridighet, jämte ränta, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som uppförts på reservförteckningen i uttagningsprov EUR/A/155/2000 för lönegraderna A6 och A7, anställdes av kommissionen efter att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft och placerades i lönegrad A*6.

I sin talan gör sökanden främst gällande att beslutet om hans inplacering i lönegrad strider mot artikel 31 i tjänsteföreskrifterna.

Han hävdar vidare att nämnda beslut i alla händelser är ogrundat, då den rättsliga grunden för beslutet, nämligen artikel 12 i bilaga 13 till tjänsteföreskrifterna, är rättstridigt, eftersom det innebär ett åsidosättande av följande principer: rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar, icke-diskriminering, likabehandling, skälighet och god förvaltningssed. Sökanden tillägger slutligen i andra hand att även om det medges att skyddet för berättigade förväntningar inte är absolut, måste varje undantag eller avvikelse vederbörligen motiveras, ett villkor som inte är uppfyllt i förevarande fall.

____________