Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten (Tredje Afdeling) den 18. maj 2006 - Corvoisier m.fl. mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-13/05) 1

(Ansatte i Den Europæiske Centralbank - stillingsopslag - akt, der indeholder et klagepunkt - administrativ procedure - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme og Elvira Rosati. (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved H. Weenink og K. Sugar, som befuldmægtigede, bistået af avocat B. Wägenbauer)

Sagens genstand

For det første en påstand om annullation af Den Europæiske Centralbanks stillingsopslag ECB/156/04 med henblik på besættelse af seks stillinger som "Records Management Specialists", for det andet en påstand om annullation af alle afgørelser, der er truffet til gennemførelse af stillingsopslaget, og for det tredje en påstand om erstatning for de tab, der følger af samtlige ovennævnte afgørelser.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 132 af 25.5.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-126/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).