Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 maja 2006 r. - Corvoisier i in. przeciwko EBC

(Sprawa F-13/05)1

Personel Europejskiego Banku Centralnego - Ogłoszenie o naborze - Akt niekorzystny - Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme i Elvira Rosati (Frankfurt nad Menem, Niemcy) [Przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats]

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny [Przedstawiciele: H. Weenink i K. Sugar, pełnomocnicy oraz B. Wägenbaur, avocat]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie ogłoszenia o naborze ECB/156/04 Europejskiego Banku Centralnego dotyczącego obsadzenia sześciu stanowisk "Records Management Specialists" oraz wniosek o uchylenie wszystkich decyzji wydanych w celu wykonania tego ogłoszenia o naborze, a także wniosek o odszkodowanie szkód, co do których uważa się, że zostały spowodowane wyżej wspomnianymi decyzjami

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 132 z 25.5.2005 r. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T-126/05 i następnie przeniesiona do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.)