Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. mája 2006 -Corvoisier a i./ECB

(Vec F-13/05)1

(Zamestnanci Európskej centrálnej banky - Oznámenie o výberovom konaní na voľné pracovné miesto - Akt spôsobujúci ujmu - Konanie pred podaním žaloby - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Sandrine Corvoisier, Roberta Friz, Hundjy Preud'Homme a Elvira Rosati (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: H. Weenink a K. Sugar, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Po prvé, návrh na zrušenie oznámenia Európskej centrálnej banky o výberovom konaní na voľné pracovné miesto ECB/156/04, ktoré sa týkalo obsadenia šiestich pracovných miest "Records Managements Specialists", po druhé, návrh na zrušenie všetkých rozhodnutí vydaných na vykonanie oznámenia o výberovom konaní na voľné pracovné miesto, a po tretie, návrh na náhradu škody, ktorú všetky uvedené rozhodnutia údajne spôsobili

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa pre neprípustnosť zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 132, 25.5.2005 (pôvodne zapísaná pod číslom T-126/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).