Language of document :

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 maja 2006 r. - Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

(Sprawa F-38/06 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Irène Bianchi (Turyn, Włochy) (Przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja Kształcenia (Przedstawiciel: M. Dunbar, dyrektor, G. Vandersanden, avocat)

Przedmiot sprawy

Zawieszenie wykonania decyzji z dnia 24 października 2005 r. w której Europejska Fundacja Kształcenia odmówiła przedłużenia skarżącej umowy członka personelu tymczasowego oraz zarządzenie środków tymczasowych.

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

Rozstrzygniecie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie.

____________

1 -