Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2006 r. - Kerstens przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-59/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, Belgia) [Przedstawiciel: C. Mourato, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 11 lipca 2005 r. przyjmującej sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej (REC) skarżącego za rok 2004;

uchylenie wyraźnej decyzji organu powołującego z dnia 6 lutego 2006 r. oddalającej zażalenie skarżącego nr R/769/05

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikiem Komisji, kwestionuje oceny oraz punkty zasługi przyznane mu w ramach sprawozdania z przebiegu kariery za rok 2004. Skarżący podnosi naruszenie przepisów proceduralnych dotyczących dokonywania oceny i ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego oraz oczywisty błąd w ocenie i naruszenie art. 43 regulaminu pracowniczego. W końcu skarżący zastrzega sobie prawo sformułowania trzeciego zarzutu dotyczącego nadużycia władzy.

____________