Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. - Stump i Camba Constenla przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-60/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Krisztina Stump (Luksemburg, Luksemburg) i Carmen Camba Constenla (Luksemburg, Luksemburg) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o powołaniu skarżących na urzędników Wspólnot Europejskich w zakresie, w jakim ustalają ich grupy zaszeregowania przy naborze na podstawie art. 12 lub 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swoich skarg skarżące podnoszą zarzuty bardzo zbliżone do zarzutów podnoszonych w ramach sprawy F-12/06 1.

____________

1 - Dz. U. UE C 86 z 8.4.2006 r., str. 48.