Language of document :

Žaloba podaná dne 12. května 2006 - Sapara v. Eurojust

(Věc F-61/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Cathy Sapara (Hague, Nizozemsko) (zástupci: G. Vandersanden a C. Ronzi)

Žalovaný: Eurojust

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 6. července 2005, kterým se ukončuje platnost smlouvy žalobkyně a nařídit její opětovné začlenění do Eurojustu od tohoto data;

nařídit náhradu škody způsobenou žalobkyni, ohodnocenou předběžně ex aequo et bono na částku 200.000 EUR za nemajetkovou újmu, jakož i úhradu platu žalobkyně od července 2005 do 15. října 2009 za majetkovou újmu;

uložit Eurojust náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, bývalá dočasná zaměstnankyně Eurojust napadá rozhodnutí o ukončení platnosti její smlouvy po uplynutí zkušební doby.

Na podporu svých návrhových žádání se dovolává následujících žalobních důvodů:

- porušení článku 14 pracovního řádu ostatních zaměstnanců (dále jen "PŘOZ") a článku 9 služebního řádu;

- porušení obecné právní zásady, podle které je třeba odůvodnit každý akt, který zasahuje do zájmů žalobkyně;

- zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu vedoucího k nesprávnému právnímu posouzení;

- porušení základní zásady řádné správy a práv obhajoby;

- zneužití pravomoci.

Pokud jde o návrh na náhradu škody, žalobkyně má za to, že se stala obětí četného obtěžování a urážek.

____________