Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2006 - Sapara/Eurojust

(Vec F-61/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cathy Sapara (Haag, Holandsko) (v zastúpení: G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti)

Žalovaný: Eurojust

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 6. júla 2005, ktorým došlo ku skončeniu zmluvy žalobkyne a nariadiť, aby sa vrátila do Eurojust od tohto dátumu,

priznať náhradu škody spôsobenej žalobkyni, ohodnotenej predbežne ex aequo et bono na 200 000 EUR za psychickú ujmu a platbu platu žalobkyne od júla 2005 do 15. októbra 2009 za materiálnu ujmu,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, pôvodne dočasný zamestnanec Eurojust, napáda rozhodnutie skončiť jej zmluvu ku koncu skúšobného obdobia.

Na podporu svojich návrhov uvádza tieto dôvody:

-    porušenie článku 14 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (PZOZ) a článku 9 Služobného poriadku,

-    porušenie všeobecnej právnej zásady stanovujúcej povinnosť odôvodnenia akéhokoľvek aktu, ktorý má dosah na záujmy žalobkyne,

-    zjavne nesprávne skutkové posúdenie vedúce k nesprávnemu právnemu posúdeniu,

-    porušenie všeobecnej zásady správneho úradného postupu a práva na obhajobu,

-    zneužitie právomoci.

Pokiaľ ide o návrh na náhradu škody, žalobkyňa sa domnieva, že sa stala obeťou obťažovania a došlo niekoľko krát k poškodeniu jej dobrého mena.

____________