Language of document :

2006. május 23-án benyújtott kereset - Guarnieri kontra Bizottság

(F-62/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság 2005. augusztus 5-i határozatát, amelyben a személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a támogatások halmozását kizáró szabály alapján a felperesnek sérelmet okozva levonta a túlélő hozzátartozónak eltartott gyermeke után járó belga árvaellátást a családi támogatásból, és ez alapján bejelentette, hogy a személyzeti szabályzat 85. cikke alapján meghatározott összeget vissza fog tartani a felperes fizetéséből;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes által a megtámadott határozat ellen benyújtott panaszát elutasító 2006. február 14-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság tisztviselője és két gyermek édesanyja, a személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdése alapján eltartott gyermek után nyújtott támogatásban részesült. Férjének 2005. április 10-i elhalálozását követően arról tájékoztatták, hogy a személyzeti szabályzat 80. cikkének módosítása értelmében túlélő hozzátartozóként eltartott gyermekei után semmilyen árvaellátásban nem részesül a Bizottságtól. Kapott ellenben családi támogatást és árvaellátást a belga hatóságoktól. Mivel a belga hatóságok által részére nyújtott ellátások teljes összege meghaladta a közösségi családi támogatások összegét, a Bizottság álláspontja szerint megszűnt a felperesnek ez utóbbi támogatásokra való jogosultsága.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja a személyzeti szabályzat 67. cikke (2) bekezdésének megsértését. A felperes által a belga hatóságoktól kapott támogatások ugyanis nem ugyanolyan jellegűek, mint a Közösség által nyújtott juttatások, így azok alapján nem kerülhet sor az említett rendelkezésben foglalt levonásra.

A felperes ezt követően a személyre vonatkozó határozatokra - a személyzeti szabályzat 25. cikkében - előírt indokolási kötelezettség megsértésére hivatkozik, valamint a bizalomvédelem elvének, a jogbiztonság elvének, az egyenlő bánásmód elvének, a gondos ügyintézés elvének megsértésére és a gondoskodási kötelezettség megsértésére.

A felperes egyebekben az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló 2004. március 22-i 723/2004/EK, Euratom tanácsi rendelettel1 kapcsolatban jogellenességi kifogásra is hivatkozik, amennyiben az átmeneti intézkedések nélkül módosítja a személyzeti szabályzat 80. cikkének (4) bekezdését. A felperes szerint az elhunyt nem tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott szülő gyermeke után nyújtott árvaellátás megszüntetését valójában olyan átmeneti intézkedésnek kellett volna kísérnie, amely alapján a tisztviselők elvégezhetnék a helyzetükre vonatkozó biztosítási számításokat.

____________

1 - HL L 124., 2004.4.27., 1. o.