Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2006 - Bergström v. Komise

(Věc F-64/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgie) [zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti]

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit individuální rozhodnutí o přechodu z postavení dočasného zaměstnance do postavení úředníka provedené aktem o jmenování s účinkem dne 16. září, doručeným dne 28. září 2005;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce byl informován dne 26. dubna 2004, že uspěl v obecném výběrovém řízení COM/A/3/02, zveřejněným dne 25. července 2002 a směřujícím k vytvoření seznamu k přijetí administrátorů do třídy A7/A6. Po vstupu nového služebního řádu v platnost byl jmenován úředníkem na stejné pracovní místo, které zastával jako dočasný zaměstnanec, a byl zařazen do třídy A*6 stupně 2 podle přílohy XIII služebního řádu.

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává porušení článků 31 a 62 služebního řádu, jakož i článků 5 a 2 přílohy XIII služebního řádu.

Žalobce krom toho uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání, zásady udržení nabytých práv, zásady rovnosti zacházení mezi úředníky téže kategorie nebo téhož postavení.

____________