Language of document :

Beroep ingesteld op 22 mei 2006 - Pereira Sequeira / Commissie

(Zaak F-65/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brussel, België) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

nietig te verklaren het individuele besluit terzake van een wijziging van categorie, dat op 16 augustus 2005 in werking is getreden en op 19 september 2005 ter kennis is gebracht;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, die met goed gevolg heeft deelgenomen aan intern vergelijkend onderzoek COM/PC/04, is benoemd tot ambtenaar en ingedeeld in rang C*1, dat wil zeggen in dezelfde rang als waarin zij was ingedeeld bij haar laatste overeenkomst als tijdelijk functionaris. Zij is namelijk, hoewel zij voorheen in een gunstiger rang was ingedeeld, vóór haar benoeming als ambtenaar teruggezet naar rang C*1.

Tot staving van haar beroep beroept verzoekster zich op schending van de artikelen 31 en 62 van het Statuut alsook van de artikelen 5 en 2 van bijlage XIII bij het Statuut.

Verzoekster voert bovendien schending aan van het vertrouwensbeginsel en van het beginsel van behoud van verkregen rechten.

____________