Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 31 maj 2006 - Frankin m.fl. mot kommissionen

(Mål F-91/05)1

(Pension - Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien - Avslag på sökandenas ansökningar om biträde)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jacques Frankin (Sorée, Belgien) m.fl. (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och L. Lozano Palacios)

Saken

Dels ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut att inte biträda de sökande med stöd av artikel 24 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och dels ersättning av den skada som de sökande anser sig ha lidit till följd av detta beslut

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 315, 10.12.2005 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-359/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).