Language of document :

Žaloba podaná dne 23. ledna 2006 - B v. Komise

(Věc F-7/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: B (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a A. Jaume, avocats)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 10. října 2005 zamítající stížnost žalobkyně a rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 26. dubna 2005 o odmítnutí přiznat žalobkyni příspěvek za práci v zahraničí;

uložit žalované, aby žalobkyni uhradila příspěvek za práci v zahraničí ode dne nástupu do služebního poměru;

uložit žalované úroky z prodlení ode dne rozhodnutí ve věci;

uložit žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice Komise, zpochybňuje rozhodnutí o konečném stanovení jejich práv, kterým jí žalovaná odmítla přiznat příspěvek za práci v zahraničí.

Na podporu své žaloby se primárně dovolává porušení čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu. Vznáší rovněž námitku protiprávnosti v tom smyslu, že uplatnění podmínky státní příslušnosti stanovené v první odrážce uvedeného ustanovení na úředníka, který je státním příslušníkem jak členského státu, v němž vykonává služební poměr, tak jiného členského státu, porušuje zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení.

Žalobkyně dále uplatňuje, že v každém případě splňuje podmínku bydliště stanovenou ve druhé odrážce dotyčného ustanovení.

Podpůrně se žalobkyně dovolává porušení čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu, jelikož napadené rozhodnutí nezohledňuje skutečnost, že žalobkyně splňuje jak podmínku státní příslušnosti, tak podmínku bydliště stanovenou uvedeným ustanovením.

Dále se žalobkyně dovolává porušení čl. 4 odst. 3 přílohy VII služebního řádu, jelikož toto ustanovení nemůže být vykládáno v tom smyslu, že by se zaměstnanec s dvojí státní příslušností měl za účelem získání nároku na příspěvek za práci v zahraničí vzdát své státní příslušnosti členského státu, v němž vykonává služební poměr.

____________