Language of document :

Kanne 23.1.2006 - B v. komissio

(Asia F-7/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: B (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja A. Jaume)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 10.10.2005 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, on kumottava, kun tätä päätöstä tarkastellaan yhdessä nimittävän viranomaisen 26.4.2005 tekemän sellaisen päätöksen kanssa, jossa kantajalta evätään ulkomaankorvaus.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle ulkomaankorvaus siitä päivästä lukien, jolloin kantaja aloitti tehtävässään.

Vastaaja on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa tehtävän päätöksen päätöksentekopäivästä lukien.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission virkamies, riitauttaa päätöksen, jolla hänen oikeutensa on lopullisesti määritetty ja jossa vastaaja on evännyt kantajalta ulkomaankorvauksen.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa ensisijaisesti henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen. Kantaja tekee myös lainvastaisuusväitteen siltä osin kuin kansalaisuusedellytyksen, joka on mainittu edellä mainitun säännöksen ensimmäisessä luetelmakohdassa, soveltaminen sellaisiin virkamiehiin, joilla on sekä sen jäsenvaltion kansalaisuus, jossa virkamiehen asemapaikka on, että jonkin toisen jäsenvaltion kansalaisuus, loukkaa syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteita.

Kantaja väittää edelleen, että joka tapauksessa hän täyttää kyseessä olevan säännöksen toisessa luetelmakohdassa mainitun asuinpaikkaa koskevan edellytyksen.

Toissijaisesti kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon sitä, että kantaja täyttää sekä mainitussa säännöksessä mainitun kansalaisuutta koskevan kriteerin että asuinpaikkaa koskevan kriteerin.

Täysin toissijaisesti kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 3 kohdan rikkomiseen, koska tätä säännöstä ei kantajan mukaan voida tulkita siten, että se edellyttää, että virkamies, jolla on kaksoiskansalaisuus, saadakseen oikeuden ulkomaankorvaukseen luopuu sen valtion kansalaisuudesta, jossa hänen asemapaikkansa on.

____________