Language of document :

Prasība, kas celta 2005. gada 13. decembrī - B pret Komisiju

(lieta F-7/06)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: B, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigess [S. Rodriguess] un A. Žoms [A. Jaume], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2005. gada 10. oktobra lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītājas sūdzība, kopā ar iecēlējinstitūcijas 2005. gada 26. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājai tika atteikta ekspatriācijas pabalsta piešķiršana;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājai ekspatriācijas pabalstu, sākot no viņas amata pienākumu pildīšanas brīža;

piespriest atbildētājai samaksāt kavējuma procentus par kavēto maksājumu no attiecīgā lēmuma pieņemšanas brīža;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja, kas ir Komisijas ierēdne, apstrīd lēmumu, ar kuru galīgi tiek apstiprinātas viņas tiesības, ar kurām atbildētāja ir viņai liegusi ekspatriācijas pabalstu.

Lai pamatotu savu prasību, viņa izvirza Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpumu. Viņa arī izvirza iebildumu par prettiesiskumu sakarā ar to, ka, piemērojot pilsonības kritēriju, kas ir noteikts šī noteikuma pirmajā ievilkumā, attiecībā uz ierēdņiem, kuriem ir gan tās dalībvalsts pilsonība, kurā viņi strādā, gan arī citas dalībvalsts pilsonība, tiek pārkāpts nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes princips.

Turklāt prasītāja apgalvo, ka jebkurā gadījumā viņa atbilst dzīvesvietas nosacījumam saskaņā ar attiecīgā noteikuma otro ievilkumu.

Pakārtoti, prasītāja izvirza Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu pārkāpumu, ciktāl apstrīdētajā lēmumā netiek ņemts vērā fakts, ka prasītāja atbilst šajā noteikumā noteiktajam pilsonības un dzīvesvietas kritērijam.

Papildus tam, prasītāja izvirza Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 3. punkta pārkāpumu, jo šo noteikumu nevar interpretēt tādējādi, ka ar to tiek pieprasīts, ka ierēdnim ar dubulto pilsonību ir jāatsakās no tās dalībvalsts pilsonības, kurā viņš ir nodarbināts, lai viņam būtu tiesības uz ekspatriācijas pabalstu.

____________