Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 23 stycznia 2006 r. - B. przeciwko Komisji

(Sprawa F-7/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: B. (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego (AIPN) z dnia 10 października 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej na decyzję AIPN z dnia 26 kwietnia 2005 r. odmawiającą przyznania skarżącej dodatku zagranicznego;

zobowiązanie pozwanej do wypłaty na rzecz skarżącej dodatku zagranicznego od dnia wstąpienia przez nią do służby;

zasądzenie od pozwanej odsetek za zwłokę od dnia wydanie spornej decyzji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca urzędnikiem Komisji, kwestionuje decyzję w sprawie ostatecznego ustalenia uprawnień, którą pozwana odmówiła przyznania skarżącej dodatku zagranicznego.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi przede wszystkim naruszenie art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego. Skarżąca podnosi również zarzut nierównego traktowania, jako że stosowanie wymogu dotyczącego obywatelstwa, określonego w tiret pierwszym wskazanego przepisu, do urzędników, którzy posiadają poza obywatelstwem państwa, na terytorium którego znajduje się ich miejsce zatrudnienia, również obywatelstwo innego Państwa Członkowskiego, narusza zasadę niedyskryminacji i równego traktowania.

Następnie skarżąca podnosi, że w każdym razie spełnia ona wymóg dotyczący miejsca zamieszkania określony w tiret drugim przedmiotowego przepisu.

Subsydiarnie skarżąca podnosi naruszenie art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonej decyzji okoliczności, iż skarżąca spełnia wszystkie wymogi dotyczące obywatelstwa jak i miejsca zamieszkania określone w tym przepisie.

Całkowicie subsydiarnie skarżąca powołuje się na naruszenie art. 4 ust. 3 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, jako że przepis ten nie może być interpretowany w ten sposób, że wymaga on na urzędnika posiadającego podwójne obywatelstwo zrzeczenia się obywatelstwa Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajduje się jego miejsce zatrudnienia.

____________