Language of document :

Talan väckt den 23 januari 2006 - B mot kommissionen

(mål F-7/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: B (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och A. Jaume)

Svarande: Europeiska gemenskapens kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 10 oktober 2005 att avslå sökandens klagomål, samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 26 april 2005 att vägra sökanden utlandstillägg,

förplikta kommissionen att betala sökanden utlandstillägg från och med att vederbörande tillträdde tjänsten,

förplikta kommissionen att betala dröjsmålsränta från och med dagen för Personaldomstolens beslut,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden som är tjänsteman vid kommissionen, bestrider beslutet vari hennes rättigheter har fastställts slutligt och genom vilket kommissionen har vägrat henne förmånen av utlandstillägg.

Till stöd för sin talan åberopar hon i första hand en överträdelse av artikel 4.1 a i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna. Hon gör också en invändning om rättsstridighet på så sätt att tillämpningen av villkoret om medborgarskap, angivet i första strecksatsen i ovannämnda bestämmelse, på tjänstemän som innehar både medborgarskap i den medlemsstat där denne är anställd och i en annan medlemsstat, åsidosätter principerna om icke-diskriminering och likabehandling.

Sökanden gör vidare gällande att hon i varje fall uppfyller villkoret om bosättning, angivet i andra strecksatsen i den ifrågavarande bestämmelsen.

Alternativt åberopar sökanden en överträdelse av artikel 4.1 b i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, då det ifrågasatta beslutet inte tar hänsyn till det förhållandet att sökanden uppfyller såväl medborgarskapskriteriet som bosättningskriteriet enligt ovannämnda bestämmelse.

I sista hand åberopar sökanden överträdelse av artikel 4.3 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna, då denna bestämmelse inte kan tolkas på så sätt att den ålägger en tjänsteman som innehar dubbelt medborgarskap att avsäga sig sitt medborgarskap i den medlemsstat där denne är anställd för att ha rätt till utlandstillägg.

____________