Language of document :

Sag anlagt den 20. februar 2006 - Semeraro mod Kommissionen

(Sag F-19/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Magdalena Semeraro (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 8. november 2005, hvorved den klage, sagsøgeren indgav den 12. august 2005 over den bedømmelsesrapport, hun modtog for 2004, blev afslået.

Om fornødent: Ligeledes annullation af nævnte bedømmelse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen og blev udnævnt til lønklasse C*6 den 30. november 2004, blev i bedømmelsesåret 2004 tildelt et antal points for fortjeneste, der var langt lavere end de foregående år.

Sagsøgerens klage herover blev afslået, og hun har derfor anlagt nærværende søgsmål, hvorunder hun har fremført tre anbringender.

Det første anbringende er, at vedtægtens artikel 25 og artikel 9, stk. 7, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43 er tilsidesat. Navnlig fastholdt appelbedømmeren bedømmelsen uforandret, uden at besvare indsigelserne og bemærkningerne fra Det Paritetiske Bedømmelsesudvalg med konkrete og individualiserede oplysninger.

Det andet anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 43, af artikel 1, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, af proportionalitetsprincippet og af princippet om forbud mod forskelsbehandling, samt anlagt et åbenbart urigtigt skøn. Dels hænger det lavere antal af points for fortjeneste ikke sammen med det forhold, at de fremlagte analytiske bedømmelser er de samme som for de tidligere bedømmelsesår. Dels er den af administrationen anførte begrundelse, hvorefter nedsættelsen beror på den forfremmelse, sagsøgeren fik ultimo 2004, irrelevant.

Det tredje anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 25, af artikel 10, stk. 3, i vedtægtens bilag XIII, og af artikel 9, stk. 7, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser, samt anlagt et åbenbart urigtigt skøn. Navnlig har hverken bedømmeren, medbedømmeren eller appelbedømmeren fremført en tilstrækkelig begrundelse for deres negative besvarelse af spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren var egnet til at varetage arbejdsopgaver i kategori B*.

____________