Language of document :

Kanne 20.2.2006 - Semeraro v. komissio

(Asia F-19/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Maria Magdalena Semeraro (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

nimittävän viranomaisen 8.11.2005 tekemä päätös, jolla se hylkäsi kantajan 12.8.2005 vuoden 2004 arviointikertomuksesta tekemän valituksen, on kumottava

mainittu kertomus on myös kumottava niiltä osin kuin se on tarpeellista

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajalle, joka on komission virkamies, joka ylennettiin palkkaluokkaan C*6 30.11.2004, myönnettiin vuoden 2004 arviointimenettelyssä huomattavasti vähemmän ansiopisteitä aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Koska hänen tätä koskeva valituksensa hylättiin, kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen, jossa hän vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää, että henkilöstösääntöjen 25 artiklaa ja henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten (YTS) 9 artiklan 7 kohtaa on rikottu. Arvioinnin tarkastaja on vahvistanut arviointikertomuksen muuttumattomana käsittelemättä konkreettisesti ja yksilöidysti pariteettikomitean vastaväitteitä ja huomautuksia.

Toisessa kanneperusteessa hän väittää, että henkilöstösääntöjen 43 artiklaa ja YTS:n 1 artiklan 2 kohtaa on rikottu, suhteellisuusperiaatetta ja syrjintäkiellon periaatetta on loukattu ja on tehty ilmeinen arviointivirhe. Yhtäältä ansiopisteiden vähentäminen vuoden 2004 arviointimenettelyssä ei ole sopusoinnussa sen seikan kanssa, että analyyttiset arviot vastaavat aikaisempien vuosien arviointeja. Toisaalta hallintoelimen esittämä perustelu, jonka mukaan vähentäminen liittyy ylennykseen vuoden 2004 lopussa, on merkityksetön.

Kolmannessa kanneperusteessa väitetään, että henkilöstösääntöjen 25 artiklaa, henkilöstösääntöjen liitteen XIII 10 artiklan 3 kohtaa ja YTS:n 9 artiklan 7 kohtaa on rikottu ja on tehty ilmeinen arviointivirhe. Arvioinnin suorittaja, varmentava virkamies tai arvioinnin tarkastaja ei ole esittänyt riittäviä perusteita kielteiselle vastaukselleen siihen kysymykseen, onko kantaja pätevä hoitamaan ura-alueeseen B* kuuluvia tehtäviä.

____________