Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2006 r. - Semeraro przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Magdalena Semeraro (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: L. Vogel]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 8 listopada 2005 r., w której oddalono zażalenie skarżącej z dnia 12 sierpnia 2005 r. na sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej (sprawozdanie), sporządzone za rok 2004;

o ile okaże się to konieczne uchylenie także owego sprawozdania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżącej, urzędnikowi Komisji awansowanemu do grupy C*6 w dniu 30 listopada 2004 r. przyznano w ramach postępowania w sprawie oceny za 2004 r. o wiele mniejszą liczbę punktów za zasługi niż w latach wcześniejszych.

Jako że jej zażalenie w tej kwestii zostało oddalone, skarżąca wniosła niniejszą skargę, w której wysunęła trzy zarzuty.

Pierwszy zarzut dotyczy naruszenia art. 25 regulaminu pracowniczego oraz art. 9 ust. 7 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu pracowniczego. W szczególności jej zdaniem podmiot oceniający w postępowaniu odwoławczym utrzymał bez zmian sprawozdanie, bez udzielenia konkretnie i w zindywidualizowany sposób odpowiedzi na zarzuty i uwagi wspólnego komitetu ds. ocen.

Drugi zarzut dotyczy naruszenia art. 43 regulaminu pracowniczego, art. 1 ust. 2 ogólnych przepisów wykonawczych, zasady proporcjonalności i zasady niedyskryminacji, a także popełnienia oczywistego błędu w ocenie. Z jednej strony zmniejszenie liczby punktów za zasługi za rok 2004 kłóci się z tym, że dostarczone oceny analityczne pozostają niezmienione w stosunku do lat poprzednich. Z drugiej strony uzasadnienie, jakie przedstawiła administracja, zgodnie z którym zmniejszenie to wynika z awansu skarżącej na koniec roku 2004, nie ma żadnego związku ze sprawą.

Trzeci zarzut dotyczy naruszenia art. 25 regulaminu pracowniczego, art. 10 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego oraz art. 8 ust. 7 ogólnych przepisów wykonawczych, a także popełnienia oczywistego błędu w ocenie. W szczególności ani podmiot oceniający, ani podmiot zatwierdzający ocenę, ani też podmiot oceniający w postępowaniu odwoławczym nie przedstawili jej zdaniem wystarczającego uzasadnienia przy negatywnej odpowiedzi na pytanie czy skarżąca jest zdolna do wypełniania obowiązków w ramach kategorii B*.

____________