Language of document :

Žaloba podaná 20. februára 2006 - Semeraro/Komisia

(Vec F-19/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Magdalena Semeraro (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 8. novembra 2005, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobkyňou 12. augusta 2005 proti hodnoteniu služobného postupu (HSP), ktoré jej bolo vyhotovené za rok 2004,

v potrebnom rozsahu zrušiť takisto uvedené hodnotenie,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyni, úradníčke Komisie, ktorá bola povýšená do platovej triedy C*6 dňa 30. novembra 2004, bol v rámci hodnotiaceho obdobia 2004 pridelený veľmi nízky počet bodov za zásluhy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Keďže sťažnosť žalobkyne v tejto súvislosti bola zamietnutá, podala túto žalobu, v ktorej uvádza tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 25 služobného poriadku a článku 9 ods. 7 všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku (VVU). Revízny hodnotiteľ najmä ponechal bez zmeny HSP bez toho, aby uviedol v odpovedi konkrétne a individualizované skutočnosti proti námietkam a tvrdeniam hodnotiaceho výboru s paritným zastúpením.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 43 služobného poriadku, článku 1 ods. 2 VVU, zásady proporcionality a zásady nediskriminácie, ako aj na zjavnom omyle v posúdení. Na jednej strane, zníženie bodov za zásluhy za hodnotiace obdobie 2004 nie je v súlade s tým, že vydané analytické hodnotenia sú tie isté ako za predchádzajúce hodnotiace obdobia. Na druhej strane, odôvodnenie poskytnuté správnym orgánom, podľa ktorého zníženie vysvetľuje to, že bola povýšená na konci roka 2004, nie je relevantné.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 25 služobného poriadku, článku 10 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku a článku 9 ods. 7 VVU, ako aj na zjavnom omyle v posúdení. Okrem toho, ani hodnotiteľ, ani overovateľ, ani revízny hodnotiteľ neposkytli dostatočné odôvodnenie pri negatívnej odpovedi na otázku, či žalobkyňa je spôsobilá plniť úlohy v kategórii B*.

____________