Language of document :

Talan väckt den 20 februari 2006 - Semeraro mot kommissionen

(mål F-19/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maria Magdalena Semeraro (Bryssel, Belgien) (ombud: L. Vogel, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som tillsättningsmyndigheten fattade den 8 november 2005 och som innebar avslag på sökandens klagomål av den 12 augusti 2005 angående den karriärutvecklingsrapport (KUR) som sökanden hade tillhandahållits för år 2004,

i den mån det krävs, även ogiltigförklara nämnda rapport, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, en tjänsteman vid kommissionen som genom befordran hade placerats i lönegrad C*6 den 30 november 2004, tilldelades vid bedömningen för år 2004 ett antal meritpoäng som var mycket lägre än vad som var fallet tidigare år.

Eftersom sökandens klagomål angående detta förhållande avslogs har sökanden väckt denna talan, genom vilken hon åberopar tre grunder.

Den första grunden avser åsidosättande av artikel 25 i tjänsteföreskrifterna och artikel 9.7 i de allmänna bestämmelserna för genomförande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna (ABG). I synnerhet har den betygsättare som prövat överklagandet fastställt KUR, utan att tillhandahålla konkreta och individuella svar på den partssammansatta betygskommitténs invändningar och yttranden.

Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 43 i tjänsteföreskrifterna, artikel 1.2 ABG, proportionalitetsprincipen och icke-diskrimineringsprincipen samt en uppenbart oriktig bedömning. För det första överensstämmer inte minskningen av meritpoängen för år 2004 med det förhållandet att de analytiska bedömningarna var samma som tidigare år. För det andra är administrationens motivering, att minskningen beror på sökandens befordran i slutet av år 2004, utan någon som helst betydelse.

Den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 25 i tjänsteföreskrifterna, artikel 10.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och artikel 9.7 ABG samt en uppenbart oriktig bedömning. I synnerhet har varken den förste eller den slutlige bedömaren gett någon tillräcklig förklaring i samband med det negativa svaret på frågan huruvida sökanden kunde åta sig uppgifter enligt lönegrad B*.

____________