Language of document :

Žaloba podaná dne 22. února 2006 - De Luca v. Komise

(Věc F-20/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Patrizia De Luca (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že článek 12 přílohy XIII služebního řádu je protiprávní;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného pro jmenování (OOJ) ze dne 23. února 2005, kterým se žalobkyně jmenuje na pracovní místo administrátora u GŘ pro spravedlnost a vnitřní bezpečnost, ředitelství "Občanská svoboda, práva a občanství", jednotka "Občanská spravedlnost" v rozsahu, v němž stanoví její zařazení do platové třídy A*9, platového stupně 2 a zrušit nabytí účinnosti jejích let odsloužených v platovém stupni dne 1. února 2005;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, úřednice platové třídy A6 (nyní A*10), byla jmenována, poté, co vstoupilo v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství1 na pracovní místo administrátora jako úspěšný kandidát výběrového řízení COM/A/11/01, přičemž oznámení o tomto jmenování bylo zveřejněno v roce 2001. Podle článku 12 přílohy XIII služebního řádu byla zařazena do platové třídy A*9.

Žalobkyně nejprve uplatňuje, že napadené rozhodnutí představuje zařazení do nižší platové třídy tím, že porušuje rámec legality, který vytváří oznámení o výběrovém řízení, v němž byla přijata, jakož i její perspektivu služebního postupu. Dovolává se rovněž porušení článků 4, 5, 29 a 31 služebního řádu, jakož i zásady řádné správy a zásady proporcionality.

Podle žalobkyně porušuje uvedené rozhodnutí krom toho zásadu rovného zacházení a zásadu nediskriminace. Jednak totiž bylo zařazení úspěšných kandidátů téhož výběrového řízení nebo výběrového řízení stejné úrovně stanoveno na různých úrovních podle toho, zda k přijetí došlo před nebo po vstupu v platnost nařízení č. 723/2004. Kromě toho léta odsloužená v platovém stupni žalobkyně byla stanovena bez přihlédnutí k létům, která žalobkyně odsloužila jako úřednice platové třídy A*10 v rozporu s pravidly, která se použijí především pro jmenování dočasného zaměstnance jako úředníka.

Konečně se žalobkyně dovolává zásady legitimního očekávání v rozsahu, v němž mohla očekávat, že bude jmenována do stupně uvedeného v oznámení o výběrovém řízení.

____________

1 - Úř. věst. L 124, 27.04.2004, s. 1