Language of document :

22. veebruaril 2006 esitatud hagi - De Luca versus komisjon

(Kohtuasi F-20/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Patrizia De Luca (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada personalieeskirjade XIII lisa artikkel 12 õigusvastaseks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 23. veebruari 2005. aasta otsus, millega hageja nimetati administraatori ametikohale õigluse, vabaduse ja julgeoleku peadirektoraadi "Civil Justice, Rights and Citizenship" direktoraadi "Civil Justice" üksuses niivõrd, kuivõrd see otsus määrab hageja palgaastme A*9 järku 2, ning tühistada tema tööstaaži arvestamine selles järgus alates 1. veebruarist 2005;

mõista kohtukulud välja euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid4

Pärast nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ, EURATOM) nr 723/2004, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi1, jõustumist nimetati hageja, kes on ametnik palgaastmel A6 (nüüd A*10), administraatori ametikohale kui konkursi KOM/A/11/01, mille teade avaldati 2001. aastal, edukas kandidaat. Personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 kohaselt klassifitseeriti ta palgaastmele A*9.

Esiteks väidab hageja, et vaidlustatud otsus kujutab endast palgaastme alandamist, millega rikuti talle edukaks osutunud konkursi teate õiguslikku raamistikku ning tema ootusi ametikohal edasijõudmise osas. Lisaks on hageja väitel rikutud veel personalieeskirjade artikleid 4, 5, 29 ja 31 ning samuti ka hea halduse ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

Hageja sõnul on nimetatud otsus vastuolus ka võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõttega. Esiteks määratakse sellel konkursil või sarnastel konkurssidel edukaks osutunud kandidaadid erinevatele palgaastmetele sõltuvalt sellest, kas töölevõtmine leidis aset enne või pärast määruse nr 723/2004 jõustumist. Teiseks ei võetud hageja staaži määramisel tema palgaastme järgus arvesse seda staaži, mis ta oli kogunud ametnikuna palgaastmes A*10, vastupidiselt eelkõige ajutiste töötajate ametnikeks nimetamise suhtes kohaldatavatele eeskirjadele.

Lõpuks tugineb hageja õiguspärase ootuse põhimõttele niivõrd, kuivõrd ta võis eeldada konkursiteates märgitud palgaastmele nimetamist.

____________

1 - EÜT L 124, 27.4.2004, lk 1.